Alpha Sydney is an Australian eSports organization.
Upcoming Matches
No Upcoming Matches Found
Roster History
Swifty
SwiftyLeft
Nov 2016
Kayo
KayoLeft
Nov 2016
Liimits
LiimitsJoined
Nov 2016
Torreyskiez
Nov 2016
Kayo
KayoJoined
FormerCorvidae
Sep 2016
Swifty
SwiftyJoined
Jul 2016
Torreyskiez
Jul 2016
Ranabarana
Jul 2016
Ranabarana
Nov 0216